Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Nejdůležitější zákony

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

 

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tento zákon upravuje elektronické úkony státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků vůči fyzickým a právnickým osobám, elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datové schránky).
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Nařízení EU/2016/679/GDPR
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce