Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

Zpracovávané osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ
• Účel zpracování: sporná a nesporná řízení před soudy,návrhy, žaloby, opatrovnictví,
  exekuce, odvolání 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: protistrany (žalovaní, odpůrci), účastníci
• Kategorie příjemců údajů: obec Pustověty, OÚ Pustověty, Okresní a krajské soudy,
  exekutorské úřady, účastníci řízení (nahlížení do spisů), znalci. 
• Doba uchování: 5 let
 
KATASTR NEMOVITOSTÍ
• Účel zpracování: sepisování smluv, řízení o zápisech/výmazech práv do Katastru
  nemovitostí, nahlížení do katastru, výpisy z katastru 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (r.č. se souhlasem) 
• Kategorie subjektu údajů: smluvní strany
• Kategorie příjemců údajů: obec Pustověty, OÚ Pustověty, Katastrální úřad  
   Středočeského kraje, katastrální pracoviště Rakovník 
• Doba uchování: 5 let
 
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA
• Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva,
  ředitelé příspěvkových organizací, členové volebních komisí 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty, ČSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny,
  MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, Úřad práce, závodní lékař 
• Doba uchování: 5, 10, 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 114/1999 sB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,  V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
  a krajiny, v platném znění 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, tj. fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v
  platném znění, s původci odpadů. Vedení a zpracování evidence odpadů a způsobu
  nakládání s nimi a zařízení k nakládání s odpady
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (adresa, IČ, popř. datum narození) 
• Kategorie subjektu údajů: původci odpadů
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: do ukončení nakládání s odpady a následně 5 let po uzavření spisu
  (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 254/2001SB., O VODÁCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON), V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
  a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů s fyzickými
  i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchovánÍ: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: vedení správních řízení podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
   kanalizacích s fyzickými i právnickými osobami
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby v rámci působnosti 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
• Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
  svobodném přístupu k informacím 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 15 let
 
HLÁŠENÍ POBYTU OBYVATEL:
• Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území městysu
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR 
• Doba uchování: 50 let
 
STÁTNÍ OBČANSTVÍ
• Účel zpracování: evidence státního občanství 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
• Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty, Ministerstvo vnitra ČR 
• Doba uchování: 15 let / 100 let
 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN
• Účel zpracování: agenda ověřování podpisů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 10 let

Czech POINT
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
• Kategorie subjetku údajů: fyzické i právnické osoby
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 6 let
 
VOLEBNÍ SEZNAMY:
• Účel zpracování: stálý seznam voličů 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: občané obce Pustověty starší 18 let 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

VOLEBNÍ KOMISE:
• Účel zpracování: zajištění voleb 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 5 let

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ
• Účel zpracování: zajištění voleb-vydávání voličských průkazů
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 5 let
 
EVIDENCE DANÍ A POPLATKŮ
• Účel zpracování: evidence daní a poplatků 
• Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
• Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků 
• Kategorie příjemců údajů: OÚ Pustověty
• Doba uchování: 20 let